Vedtægter

§ 1. Navn Foreningens navn er KORUP IDRÆTSFORENING´s BADMINTONAFDELING med hjemsted i Korup, Odense Kommune….

§ 1. Navn Foreningens navn er KORUP IDRÆTSFORENING´s BADMINTONAFDELING med hjemsted i Korup, Odense Kommune. § 2. Formål Afdelingens formål er at samle badmintoninteresserede, herunder også børn og unge under 25 år, til ved badminton og kammeratligt samvær, at varetage fælles interesser inden for de af afdelingen til enhver tid gældende regler. § 3. Medlemskab Der optages såvel aktive som passive medlemmer i afdelingen. Ind- og udmeldelse sker skriftligt til kassereren eller dennes stedfortræder. Et medlem med over 3 måneders kontingentrestance kan af bestyrelsen udelukkes af afdelingen. Udelukkelsen kan først hæves, når det skyldige kontingent er indbetalt. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil, dog først efter at det pågældende medlem har haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. Et udelukket medlem kan få sin sag taget op på den første ordinære generalforsamling. Indtil da er vedkommende at betragte som udelukket. § 4. Afdelingen skal være medlem af Dansk Badminton Forbund (DBF) § 5. Bestyrelsen Bestyrelsen, som består af formand, ungdomsformand, kasserer, seniorformand og motionist/veteranformand samt det antal bestyrelsesmedlemmer, afdelingen har behov for, vælges på den ordinære generalforsamling af afdelingens stemmeberettigede medlemmer. Formand og kasserer skal være myndige. Bestyrelsesmedlemmer vælges normalt for 2 år. Formand og kasserer er ikke på valg samme år. Af øvrige bestyrelsesmedlemmer er det halve antal på valg i lige årstal og de øvrige i ulige årstal. Er der et bestyrelsesmedlem, som ønsker at stoppe sit bestyrelsesarbejde før vedkommendes valgperiode udløber, kan bestyrelsen udpege en person til at varetage bestyrelsesposten frem til førstkommende generalforsamling. Bestyrelsen skal føre referat over generalforsamlinger, bestyrelsesmøde og vigtige begivenheder inden for afdelingen. Bestyrelsen holder møde efter behov. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Afgørelse af sager, der behandles på mødet, træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen leder det sportslige arbejde inden for området. Bestyrelsen har ret og pligt til at administrere efter det godkendte budget, men større udgifter udover de i budgettet fastlagte bør godkendes af hovedbestyrelsen for Korup Idrætsforening af 1941. Alle dispositioner på foreningens bank- eller girokonti foretages alene af foreningens kasserer. Det påhviler dog bestyrelsen, jævnligt at føre tilsyn med transaktionerne på disse konti. Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, afdelingen har behov for. Udvalgene nedsættes normalt for ét år. Bestyrelsen er – når særlige forhold taler herfor – berettiget til at meddele medlemmer hel eller delvis kontingentfrihed. § 6. Regnskab og kontingent Regnskabsåret er kalenderåret. I afdelingens kasse indgår kontingenter fra afdelingens medlemmer samt evt. kommunale tilskud. Afdelingens bestyrelse fastsætter kontingentet. Opstår der vanskeligheder indenfor afdelingen, kan bestyrelsen rette henvendelse til hovedbestyrelsen for Korup Idrætsforening af 1941 og bede den medvirke til løsning af vanskelighederne. Afdelingen fører regnskab over alle indtægter og udgifter, og regnskabet skal forsynes med revisorpåtegning af de jvf. § 7 valgte revisorer. Regnskabet skal mangfoldiggøres og forelægges generalforsamlingen til godkendelse. § 7. Revision Til at varetage revision af regnskabet vælges på den ordinære generalforsamling 2 revisorer, der gennemgår og reviderer afdelingens regnskab. Revisorerne vælges for en periode af 2 år. Der vælges én revisorsuppleant. Suppleanten vælges for 1 år. § 8. Generalforsamling og afstemning Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle afdelingens anliggender. Afdelingens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i årets første kvartal. Generalforsamlingen indkaldes med mindst én uges varsel ved bekendtgørelse til medlemmerne. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte medlemstal, dog undtaget de i § 10 og § 11 nævnte tilfælde. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 døgn før generalforsamlingen. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er fyldt 15 år, som ikke er i kontingentrestance, og som har været medlem af afdelingen mindst én måned før generalforsamlingen. Der kan meddeles fuldmagt til forældre til børn under 15 år. Fuldmagten, der kan gives pr. aktivt indmeldt barn, opnås ved henvendelse til ungdomsformanden, senest 4 døgn før generalforsamlingens afholdelse. Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne og afstemningsmetoderne. Skriftlig afstemning skal finde sted, når blot ét medlem ønsker/kræver det. Den ordinære generalforsamling skal på sin dagsorden have følgende punkter:
  • Valg af dirigent
  • Valg af protokolfører (kan varetages af afdelingens sekretær)
  • Formandens beretning
  • Plan for kommende år
  • Forelæggelse af regnskab
  • Budget for kommende år
  • Indkomne forslag
  • Valg af bestyrelse, jfr. §5
  • Valg af revisor, jfr. §7
  • Eventuelt
  § 9. Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med 1 uges varsel og skal indkaldes, når 30 stemmeberettigede medlemmer eller mindst 10% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at ønske herom – ledsaget af motiveret dagsorden – er modtaget af formanden. § 10 Lovændringer Forandring af disse vedtægter kan, såfremt det er opført på dagsordenen, ske på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. I forbindelse med forslag om lovændring kan blot ét medlem dog kræve, at bestyrelsen inden 14 dage, med sædvanligt varsel indkalder til en ny generalforsamling, hvor 2/3 af de på denne generalforsamlings afgivne stemmer igen skal være for forslaget, for at det er vedtaget. § 11. Foreningens opløsning Beslutning om afdelingens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dens beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af afdelingens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de fremmødte stemmer herfor. Opnås et sådant flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutningen træffes med ovennævnte stemmeflertal, dog uden hensyn til de mødte stemmeberettigedes antal. Et evt. overskud ved afdelingens opløsning skal tilfalde idrætsformål i Korup området. Lovene er vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 16. juni, 1988. Sidst revideret på den ordinære generalforsamling 17.03.2009